realizowane projekty

organizacja i przeprowadzenie zajęć terenowych przez ośrodek dla min. 2000 uczestników rocznie

Wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego remont i rekonstrukcja obiektów w Bierzgłowie z przeznaczeniem na funkcje kulturalne

EDUKACJA EKOLOGICZNA I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI W OŚRODKACH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Zajęcia z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa Kujawsko-pomorskiego w ramach akcji „Lekcja z OZE i Efektywność energetyczna”

UTWORZENIE W TORUNIU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ I KLUBU EKOLOGICZNEGO "ATMOSFERA" ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH PODNOSZĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ MŁODZIEŻY

DOTACJA PFRON WILGA

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI EKO-CZAR W CZARNYM BRYŃSKU

BUDOWA MAGAZYNU DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NA CELE LIKWIDOWANIA I OGRANICZANIA SKUTKÓW KATASTROF NATURALNYCH I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ COVID-19 WRAZ Z DZIAŁANIAMI EDUKACYJNYMI

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY

remont i adaptacja obiektu w Przysieku– Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Daglezja”. Budynek m.in. służy do edukacji ekologicznej dzieci 
w wieku szkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnych

WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO