Wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego remont i rekonstrukcja obiektów w Bierzgłowie z przeznaczeniem na funkcje kulturalne

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. w okresie od 01.03.2023 do 31.12.2024 r realizuje projekt dofinansowany ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Celem projektu jest stworzenie nowych miejsc pracy przy wykorzystaniu endogenicznych potencjałów znajdujących się na terenie miejscowości Bierzgłowo.

Typy projektów z SZOOP w ramach działania 6.5, jakie będą realizowane w ramach projektu to: 1„Wykorzystanie i rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego, zasobów przyrodniczych lub krajobrazowych”, 2. „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, wraz z zakupem wyposażenia i sprzętu”, 3.„Adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych” .

W ramach projektu zostanie zrealizowane następujące zadanie:

  • Drewniana stodoła,
  • Wiatrak typu koźlak,

Rekonstrukcji poddana zostanie:

  • Organistówka.

    WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 392 438,52 zł

    WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 883 572,70 zł 

    WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 0,00 zł

    ŚRODKI PRYWATNE: 508 865,82 zł