O NAS

Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  powstał 17.11.2010 roku.

Jaki jest nasz cel?

Misją Regionalnego Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju w Przysieku jest organizowanie, propagowanie, popularyzowanie, inicjowanie oraz wspieranie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, a także podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia. Celem Spółki jest także propagowanie zdrowego żywienia, a także wsparcie i opieka nad dziećmi i młodzieżą, w tym wykluczoną społecznie lub zagrożoną takim wykluczeniem.

Celem Spółki jest także wsparcie osób starszych lub wymagających wzmożonej opieki, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałanie dyskryminacji różnych grup społecznych; wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; wsparcie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu); poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; żywienie pacjentów w szpitalach; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

W JAKI SPOSÓB REALIZUJEMY NASZE CELE?

 

 

 

 

Inspirowanie, wspomaganie i koordynację wszelkich działań w sferze edukacji ekologicznej

 

Organizowanie różnorodnych imprez, konkursów, festiwali i pokazów mających na celu propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami, ruchami, firmami polskimi i zagranicznymi celem wsparcia założeń statutowych

Opracowywanie i realizację własnych projektów i programów edukacyjnych, w tym związanych z upowszechnianiem zasad rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania energii odnawialnej oraz recyklingu i odzyskiwania surowców

 

Podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność Spółki, w tym podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, z przeznaczeniem dochodów z tej działalności wyłącznie na realizację celów

 

Organizację szkoleń, seminariów, kongresów, konferencji, warsztatów i konkursów dokształcających lub zawodowych z dziedziny ekologii oraz związanych z ochroną zdrowia ludzi, rehabilitacją, rekreacją i kulturą fizyczną, a także upowszechnianiem zdrowego stylu życia

Zabieganie o środki potrzebne do statutowej działalności

 

Produkcja żywności ekologicznej

 

p

Prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej

Szeroko rozumiane warsztaty i szkolenia ze zdrowej żywności, doradztwo żywieniowe a także przygotowanie zdrowych posiłków

 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i narodowej

 

Współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Spółki, jak również prowadzenie własnego portalu internetowego

 

Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Wsparcie w zakresie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, pacjentów placówek szpitalnych, osób starszych oraz dotkniętych niepełnosprawnością

 

Prowadzenie działalności w zakresie usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych

Działalność na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Prowadzenie żłobków i przedszkoli