EDUKACJA EKOLOGICZNA I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI W OŚRODKACH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZYSIEKU w okresie od 2018-05-01 do 2023-12-31 realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego.

 Priorytetowym celem projektu pn. Edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności w Ośrodkach Edukacji Ekologicznej województwa kujawsko-pomorskiego jest wzmocnienie mechanizmu ochrony różnorodności biologicznej w regionie. W ramach projektu w zmodernizowanych budynkach powstanie przestrzeń służąca jako miejsce edukacji ekologicznej i spotkań skierowanych do społeczności z całego terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Przedsięwzięcie ma na celu m.in. zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków, w szczególności na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Stworzenie ostoi dla ptaków wodno-błotnych związanych z zbiornikami śródleśnymi Stawów Przysieckich. Rozwijanie infrastruktury związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (na obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody).

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

 • Kierownik budowy i nadzór inwestorski
 • Prace budowlano-adaptacyjne, zagospodarowanie terenu, mała architektura Ośrodka Wilga
 • Wyposażenie Ośrodka Wilga
 • Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży – Ośrodek Wilga
 • Prace budowlano-adaptacyjne, zagospodarowanie terenu, mała architektura Ośrodka Daglezja
 • Wyposażenie Ośrodka Daglezja
 • Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży – Ośrodek Daglezja
 • Wynajem samochodu
 • Działania związane z ochroną siedlisk i gatunków
 • Projekt budowlany
 • Studium wykonalności
 • Działania związane z wynajmem wagonów i transportem uczniów na trasie przejazdu lokomotywy
 • Prace remontowe lokomotywy parowej
 • Zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych
 • Warsztaty ekologiczne prowadzone w lokomotywie
 • Wkład rzeczowy niepieniężny w postaci nieruchomości

 

Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze, w tym również osoby z niepełnosprawnościami.

    WARTOŚĆ PROJEKTU: 22 457 132,83 zł

    WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 18 287 161,63 zł

    WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 0,00 zł

    ŚRODKI PRYWATNE: 4 169 971,20 zł