DOTACJA PFRON DAGLEZJA

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu  Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania: Modernizacja, przebudowa oraz prace adaptacyjne w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Daglezja” w Przysieku.

W dniu 26 kwietnia 2023 r. podpisana została Umowa nr SZ-II-D.924.10.3041.5.2023 na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

W ramach projektu zaplanowany jest remont i adaptacja obiektu w Przysieku – Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Daglezja”. Budynek m.in. służy do edukacji ekologicznej dzieci w wieku szkolnym, w tym dzieci niepełnosprawnych, ze szkół specjalnych oraz rehabilitacji podopiecznych Dziennego Domu Pobytu w Przysieku. Zadaniem placówki po wykonaniu inwestycji będzie m.in. prowadzenie w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych szeroko pojętej rehabilitacji i edukacji ekologicznej m.in. dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz starszych lub pochodzących z terenów zagrożonych wykluczeniem. Działalność Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. w Przysieku opiera się na świadczeniu usług opiekuńczych, usług szkoleniowych i społecznych, dla młodzieżowych grup uczestników – w tym młodzieży niepełnosprawnej ze szkół specjalnych, korzystających z warsztatów integracyjnych, szkoleniowych oraz poznawczych organizowanych przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej. W ramach zadania wyremontowano pomieszczenia niezbędne do pobytu, pracy i prowadzenia zajęć ukierunkowanych, tak by obiekt był dostosowany do osób niepełnosprawnych. 

    WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 348 997,53 zł

    WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA:  1 000 000,00 zł.