BUDOWA MAGAZYNU DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NA CELE LIKWIDOWANIA I OGRANICZANIA SKUTKÓW KATASTROF NATURALNYCH I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ COVID-19 WRAZ Z DZIAŁANIAMI EDUKACYJNYMI

REGIONALNY OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZYSIEKU w okresie od 2021-08-02 do 2023-07-31  realizuje projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, numer naboru: RPKP.04.01.02-IZ.00-04-02R/21, numer wniosku: RPKP.04.01.02-04-0001/22 pn. Budowa magazynu do przechowywania materiałów i sprzętu na cele likwidowania i ograniczania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz COVID-19 wraz z działaniami edukacyjnymi.

Priorytetowym celem projektu pn. Budowa magazynu do przechowywania materiałów i sprzętu na cele likwidowania i ograniczania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz COVID-19 wraz z działaniami edukacyjnymi jest zwiększenie bezpieczeństwa regionu, poprzez zabezpieczenie mieszkańców woj. kuj.-pom. przed zagrożeniami naturalnymi i poważnymi awariami, a przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo w warunkach pandemii SARS-COV-2.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

 • Prace przygotowawcze (opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, opracowanie studium wykonalności, uzyskanie niezbędnych ekspertyz, jeśli takowe będą konieczne).
 • Budowa oraz wyposażenie:
  – magazynu do przechowywania materiałów i sprzętu na cele likwidowania i ograniczania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywiołowych oraz COVID-19. Zadanie obejmuje wybudowanie obiektu wraz z dostosowaniem dojazdu do niego, stworzenie placu manewrowego oraz zabezpieczenie i ogrodzenie przyległego terenu, a także wyposażenie obiektu (np. w sprzęt konieczny do przewożenia, ładowania, rozładowywania, sprzęt pożarniczy i ostrzegawczy (w tym system alarmowy), monitoring, inne niezbędne wyposażenie techniczne, organizacyjne i informatyczne);
  – wiaty edukacyjnej do realizacji zajęć edukacyjnych.
 • Działania informacyjno-edukacyjne a także promocyjne z zakresu poprawy świadomości mieszkańców regionu związanej z epidemią SARS-COV-2, zarządzaniem kryzysowym, działania przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi, budowaniem odporności, etc.

  Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy regionu woj. kujawsko-pomorskiego

  Wydatki kwalifikowalne: 4 447 245,56 zł
  Dofinansowanie: 4 443 935,98 zł
  Wkład UE (EFRR): 4 002 521,04 zł
  Wartość ogółem (wydatki ogółem): 4 447 245,56 zł