Zapytanie prowadzone w celu oszacowania wartości zamówienia

Przysiek, dnia 28 kwietnia 2021 r.
Zamawiający: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku przy ul. Parkowej 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370591

NIP 8792636573
REGON 34080262
kapitał zakładowy 19.709.000 zł
Imię i nazwisko oraz e-mail kontaktowy osoby upoważnionej do udzielania informacji dotyczącej zapytania: Karolina Czaplewska, email: projekty@roee.pl

Zapytanie prowadzone w celu oszacowania wartości zamówienia

Podstawa prawna zastosowanego trybu zaproszenia do składania informacji cenowych w celu dokonania rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia oraz wyłączenia stosowania przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020 dotyczących zasady konkurencyjności:
a. Sekcja 6.5. pkt. 7 lit. e) Wytycznych do kwalifikowalności.
Zgodnie z powyższym, Zamawiający może nie stosować przepisów dotyczących zasady konkurencyjności w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.
b. Sekcja 6.5.pkt. 10) Wytycznych do kwalifikowalności.
c. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491).
d. Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695)
Celem niniejszego zapytania nie jest dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej a weryfikacja cen rynkowych poprzez pozyskanie informacji o nich bezpośrednio od Wykonawców potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem zamówienia, którego przedmiot określono poniżej. Wybór Wykonawcy (Wykonawców w przypadku, w którym weryfikacja rynku wykaże, iż nie ma na rynku podmiotu mogącego zrealizować całość przedmiotu zamówienia objętego niniejszym rozeznaniem) realizującego zamówienie nastąpi po oszacowaniu wartości zamówienia, z zastosowaniem trybu niekonkurencyjnego poprzez zwrócenie się przez Zamawiającego bezpośrednio do Wykonawcy z zaproszeniem do złożenia oferty.

1. Przedmiot zamówienia:
 dostawa stacji do dezynfekcji zgodnie z ilościami i parametrami określonymi
w Załączniku nr 1 w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej
usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19,
łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach
części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020) współfinansowanej z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
 dostawy – w terminie 2 tygodni od dnia zawarcia umowy ,
 zamówienie ma pilny charakter (zachodzi konieczność natychmiastowego
wykonania zamówienia) z uwagi na konieczność zapewnienia gminom, domom
pomocy społecznej, niepublicznym ZOL/ZPO, schroniskom, noclegowniom,
komendzie wojewódzkiej policji oraz komendzie wojewódzkiej straży pożarnej
niezbędnych środków ochrony indywidualnej do zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19.
Zamawiający oczekuje przedstawienia szczegółowej kalkulacji cenowej wraz
z podaniem terminu realizacji zamówienia lub jego wskazanej części.
2. Termin, do którego Wykonawcy mogą składać informacje cenowe:
do 05 maja 2021 r. (do godz. 15.00)
3. Forma przesłania informacji:
elektronicznie: na adres e – mail projekty@roee.pl
Paweł Wiśniewski
Prezes Zarządu
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu Zamówienia
1. Ilość – 200 sztuk
2. Parametry :
– dyspenser/dezynfektor automatyczny z okapnikiem, zasilany na baterie
– pomiar temperatury
– pojemnik na płyn: 1000 ml
– czujnik ruchu na podczerwień
– dysza mgiełka (spray) na płyn antybakteryjny, antywirusowy
– wymiary dozownika minimum: 125x120x230
– materiał dozownika – mocne tworzywo ABS
– dodatkowo kabel zasilający oraz komplet baterii
– stojak o wysokości min. 140 cm z metalu, szerokość min. 140 mm z indywidualną
grafiką na całość, stabilna podstawa metalowa w kolorze niebieskim o wymiarze minimum
340×340 mm.
Stacje powinny być oznakowane logo Województwa Kujawsko – Pomorskiego, logo
Funduszy Europejskich oraz logo Europejskiego Funduszu Społecznego.
3. Wykonawca w ramach zamówienia będzie zobowiązany do dostarczenia urządzeń
w kilkadziesiąt miejsc na terenie województwa kujawsko – pomorskiego.