MAJĄTEK

Kapitał zakładowy spółki: 29 566 000,00

Aktywa trwałe:

Wartości niematerialne i prawne – 308 755,30 zł . Rzeczowe aktywa trwałe – 11 014 675,18 zł . Należności długoterminowe – 0,00 zł . Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł . Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł Przychód netto ze sprzedaży: 7 449 654,03 zł Zysk (strata) netto: + 7 344,65 zł

 

2019

Aktywa trwałe:

Wartości niematerialne i prawne – 321 644,38 zł . Rzeczowe aktywa trwałe – 10 265 160,41 zł . Należności długoterminowe – 0,00 zł . Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł . Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł Przychód netto ze sprzedaży: 4 717 799,49 zł Zysk (strata) netto: + 806,86 zł

 

2018

Aktywa trwałe:

Wartości niematerialne i prawne – 330 850,88 . Rzeczowe aktywa trwałe – 9 021 780,53 zł . Należności długoterminowe – 0,00 zł . Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł . Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł Przychód netto ze sprzedaży: 5 313 112,15 zł Zysk (strata) netto: + 4 762,50 zł

 

2017

Aktywa trwałe:

Wartości niematerialne i prawne – 352 946, 47 zł . Rzeczowe aktywa trwałe –  7 584 872,19 . Należności długoterminowe – 0,00 zł . Inwestycje długoterminowe – 0,00 zł . Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 0,00 zł Przychód netto ze sprzedaży: 4 776 282,96 Zysk (strata) netto: + 91 738,89 zł

 

Majątek spółki na koniec 2018 roku przedstawia poniższa tabela.

 

L.p. Grupa Wartość
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Grunty własne
Grunty użytkowane wieczyście
Budynki, lokale i urządzenia inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
Wartości niematerialne i prawne
914 040,00 zł
92 920,00 zł
6 944 574,97 zł
812 291,06 zł
243 925,77 zł
496 248,31 zł
100 816,20 zł
  Razem 9 604 816,31 zł