KONTROLE I AUDYTY

2024
l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Państwowa Inspekcja Sanitarna 30.01.2024 Ocena stanu sanitarnego wypoczynku zimowego. Z kontroli sporządzono protokół kontroli nr: 19/N. HD/24
2 Instytut Zarządzający Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 05.02.2024 Oględziny realizacji projektu nr:RPKP.04.01.02-04-0001/22 „Budowa Magazynu do przechowywania materiałów i sprzętu na cele likwidowania i ograniczania skutków katastrof naturalnych i klęsk żywnościowych oraz Covid -19 wraz z działaniami edukacyjnymi.”
3

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza

25-27.03.2024 oraz 28.03.2024-06.05.2024

Kontrola planowana na zakończenie realizacji projektu „Kujawsko-Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ochrony Bioróżnorodności Eko-Czar w Czarnym Bryńsku” – Brak zastrzeżeń.

Z kontroli Sporządzono protokół nr WR-VII.44.1.28.2024.BM

4 Drugi Referat Czynności Sprawdzających SAS2 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy 08.04.2024-29.04.2024 Przeprowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zwrotu podatku VAT.
5 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Toruniu 13.06.2024 Kontrola stanu santiarno-higienicznego , sprawdzenie przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r( Dz.U. z 2023 r poz 700) w obiekcie. Z kontroli sporządzono protokół  nr 150/N.HŚ/2024 – brak uwag.
2023
l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu

16.02.2023-24.02.2023 Kontrola spełniania wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w obrocie artykułami spożywczymi oraz zabezpieczenia właściwych warunków przechowywania artykułów.
2 PPIS w Toruniu  25.03.2022 Kontrola pkt. Wydawania posiłków cateringowych w Torunu Wały Gen.  Sikorskiego 19
3 Urząd Marszałkowski Województw Kujawsko-Pomorskiego 03.08.2023-07.08.2023 Kontrola w trakcie realizacji projektu nr: RPKP.04.01.02-04-0001/2
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 11.08.2023 Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci i młodzieży w formie wyjazdowej
zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp z o. o przy ul.
Parkowej 2, oraz ocena przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 09.11.1995r Sporządzono protokół nr: 1174/NiHŻ/2023
5 Państwowa Inspekcja Sanitarna 29.09.2023 Urzędowa kontrola żywności-kontrola sanitarna
Sporządzono protokół nr: 1174/NiHŻ/2023
6 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 10.11.2023-21.11.2023 Kontrola wniosków o płatność 1-6 -działanie 16 „Współpraca”
Sporządzono raport z kontroli nr 16/OR02/1/23
7

Drugi Referat Czynności Sprawdzających SAS2 Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy w Bydgoszczy

24.11.2023 Przeprowadzenie czynności sprawdzających dotyczących zwrotu podatku VAT.
2022
l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Kontrola ZUS O/Toruń 02.02.2022-02.03.2022

 

2021
l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 PPIS w Toruniu 03.09.2021 Ocena stanu sanitarnego zakładu w Przysieku

 

2020

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 OEE Wilga/DDP – kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy 11.08.2020
ROEE/Bufet gastronomiczny corner bistro – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu 07.09.2020

 

2019

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Urząd Marszałkowski WK-P, na podstawie upoważnienia nr 100/2019 z dnia 1.02.2019 11/12.02.2019 planową kontrolę realizacji projektu RPKP.04.05.00-04-0012/17.
2 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR, Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich 11-12.02.2019, 19.02.2019, 05.03.2019 Kontrola realizacji projektu pn: Kujawsko – Pomorski Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności Eko – Czar w Czarnym Bryńsku
3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Toruniu 22.02.2019 Kontrola realizacji projektu pn. Kompleksowa organizacja zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci – ochrona przyrody i powietrza.
2018

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 22.02.2018 kontrola hotelu i kuchni,
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy 22.05.2018 kontrola hotelu i kuchni,
2017

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Państwowa Straż Pożarna z Brodnicy 21.03.2017r Kontrola OEE Wilga pod względem  spełniania wymagań stawianych obiektom  użyteczności publicznej przez przepisy przeciwpożarowe.
2 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy 16.05.2017 kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga
3 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ,Departament Obronności 29.08.2017 Kontrola  realizacji zadań obronnych, zarządzania, reagowania kryzysowego oraz ochrony pracowników na podstawie Planu działania Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego.
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 05.10.2017 kontrola hotelu i kuchni
2016

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy 12.05.2016 kontrola hotelu i kuchni OEE Wilga
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu 04.03.2016 kontrola hotelu i kuchni
2015

 

l.p. Jednostka kontrolująca Termin kontroli Przedmiot kontroli
1 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Kontroli Wdrażania EFRR 28-29 grudnia 2015 Realizacji projektu pn: Aranżacja i wyposażenie sali konferencyjnej w Ośrodku Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie.