PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Celem Spółki jest organizowanie, propagowanie, popularyzowanie inicjowanie oraz wspieranie wszelkich zjawisk i przedsięwzięć z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, a także podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do podniesienia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia. Celem Spółki jest także propagowanie zdrowego żywienia, a także wsparcie i opieka nad dziećmi i młodzieżą wykluczoną społecznie lub zagrożoną takim wykluczeniem.

Celem Spółki jest także wsparcie osób starszych lub wymagających wzmożonej opieki, rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałanie dyskryminacji różnych grup społecznych; wsparcie procesu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; wsparcie integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu); poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; żywienie pacjentów w szpitalach; podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Spółka realizuje swoje cele poprzez:

 • inspirowanie, wspomaganie i koordynację wszelkich działań w sferze edukacji ekologicznej;
 • opracowywanie i realizację własnych projektów i programów edukacyjnych, w tym związanych z upowszechnianiem zasad rozwoju zrównoważonego, wykorzystywania energii odnawialnej oraz recyklingu i odzyskiwania surowców;
 • współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami, ruchami, firmami polskimi i zagranicznymi celem wsparcia założeń statutowych;
 • organizowanie różnorodnych imprez, konkursów, festiwali i pokazów mających na celu propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Spółki, jak również prowadzenie własnego portalu internetowego;
 • podejmowanie inicjatyw gospodarczych w celu pozyskania środków na działalność Spółki, w tym podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, z przeznaczeniem dochodów z tej działalności wyłącznie na realizację celów statutowych Spółki;
 • zabieganie o środki potrzebne do statutowej działalności;
 • organizację szkoleń, seminariów, kongresów, konferencji, warsztatów i kursów dokształcających lub zawodowych z dziedziny ekologii oraz związanych z ochroną zdrowia ludzi, rehabilitacją, rekreacją i kulturą fizyczną, a także upowszechnianiem zdrowego stylu życia;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej (wydawnictwa pisemne, filmowe, muzyczne, multimedialne itp.);
 • produkcja żywności ekologicznej;
 • szeroko rozumiane warsztaty i szkolenia ze zdrowej żywności, doradztwo żywieniowe, a także przygotowywanie zdrowych posiłków;
 • wsparcie w zakresie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, pacjentów placówek szpitalnych, osób starszych oraz dotkniętych niepełnosprawnością;
 • prowadzenie działalności w zakresie usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych lub wymagających wzmożonej opieki;
 • prowadzenie działalności w zakresie wsparcia na rzecz funkcjonowania rodzin i osób;
 • prowadzenie działalności związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji różnych grup społecznych jak i usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu);
 • działalność na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • żywienie pacjentów w szpitalach;
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Realizując swoje cele Spółka współpracuje z organizacjami pozarządowymi, dyrekcjami parków krajobrazowych, wyspecjalizowanymi instytucjami naukowo – badawczymi oraz innymi podmiotami ze sfery ekologii, przyrodoznawstwa, turystyki, rekreacji, zdrowia i kultury fizycznej, a także z lokalnymi grupami działania.

 

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:

1)                 PKD 02.30.Z – Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna;

2)                 PKD 02.40.Z – Działalność usługowa związana z leśnictwem;

3)                 PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów
                                                             i wyrobów tytoniowych;

4)                 PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;

5)                 PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i                                                                               targowiskach;

6)                 PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

7)                 PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

8)                 PKD 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

9)                 PKD 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie;

10)             PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

11)             PKD 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;

12)             PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

13)             PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

14)             PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;

15)             PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza;

16)             PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

17)             PKD 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

18)             PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

19)             PKD 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;

20)             PKD 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

21)             PKD 81.10.Z – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;

22)             PKD 81.21.Z – Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

23)             PKD 81.29.Z – Pozostałe sprzątanie;

24)             PKD 81.30.Z – Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;

25)             PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

26)             PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

27)             PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

28)             PKD 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;

29)             PKD 86.90.D – Działalność paramedyczna;

30)             PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;

31)             PKD 91.04.Z – Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;

32)             PKD 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

33)             PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

34)             PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;

35)             PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;

36)             PKD 10.71.Z – Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek;

37)             PKD 10.86.Z – Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;

38)             PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

39)             PKD 87.10.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską;

40)             PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

41)             PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;

42)             PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana;

43)             PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana;

44)             PKD 88.91.Z – Opieka dzienna nad dziećmi;

45)             PKD 85.10.Z – Placówki wychowania przedszkolnego;

                      46)              PKD 43.39.Z – Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;

                      47)              PKD 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;

                      48)              PKD 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

                      49)               PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;

                      50)               PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;

                      51)                 PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;

                      52)               PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.