DOCHODY I STRATY

 

Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sp. z o.o. w Przysieku.

 

Rok obrotowy Przychody w zł Koszty działalności w zł Zysk bilansowy w zł
2018 7 054 259,06 7 049 496,56 4 762,50

Zysk w kwocie 4 762,50 zł netto przeznacza się na pokrycie straty finansowej z lat ubiegłych

 

PRZYPADKI POMOCY BENEFICJENTA