Zapytanie prowadzone w celu oszacowania wartości zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej

Zapytanie prowadzone w celu oszacowania wartości zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej

Przysiek, dnia 05 czerwca 2020 r.
Zamawiający:
Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku przy ul. Parkowej 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370591
NIP 8792636573
REGON 34080262
kapitał zakładowy 16.089.000 zł
Imię i nazwisko oraz e-mail kontaktowy osoby upoważnionej do udzielania informacji dotyczącej zapytania: Karolina Czaplewska, email: k.czaplewska@roee.pl
Zapytanie prowadzone w celu oszacowania wartości zamówienia
Podstawa prawna zastosowanego trybu zaproszenia do składania informacji cenowych w celu dokonania rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia oraz wyłączenia stosowania przepisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020 dotyczących zasady konkurencyjności:
a. Sekcja 6.5. pkt. 7 lit. e) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
Zgodnie z powyższym, Zamawiający może nie stosować przepisów dotyczących zasady konkurencyjności w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.
b. Sekcja 6.5.pkt. 10) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
c. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491).
d. Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695)
Celem niniejszego zapytania nie jest dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej a weryfikacja cen rynkowych poprzez pozyskanie informacji o nich bezpośrednio od Wykonawców potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem zamówienia, którego przedmiot określono poniżej. Wybór Wykonawcy (Wykonawców w przypadku, w którym weryfikacja rynku wykaże, iż nie ma na rynku podmiotu mogącego zrealizować całość przedmiotu zamówienia objętego niniejszym rozeznaniem) realizującego zamówienie nastąpi po oszacowaniu wartości zamówienia, z zastosowaniem trybu niekonkurencyjnego poprzez zwrócenie się przez Zamawiającego bezpośrednio do Wykonawcy z zaproszeniem do złożenia oferty.

1. Przedmiot zamówienia:
 dostawa środków ochrony indywidualnej zgodnie z ilościami i parametrami określonymi w Załączniku nr 1 w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020) współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego,  dostawy – w terminie najpóźniej do dnia 15.07.2020 r. ,  zamówienie ma pilny charakter (zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia) z uwagi na konieczność zapewnienia gminom, domom pomocy społecznej, niepublicznym ZOL/ZPO, schroniskom, noclegowniom, komendzie wojewódzkiej policji oraz komendzie wojewódzkiej straży pożarnej niezbędnych środków ochrony indywidualnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
Zamawiający oczekuje przedstawienia szczegółowej kalkulacji cenowej wraz z podaniem terminu realizacji zamówienia lub jego wskazanej części.

2. Termin, do którego Wykonawcy mogą składać informacje cenowe:
do 09.06.2020 r. (do godz. 15.00)

3. Forma przesłania informacji:
elektronicznie: na adres e – mail k.czaplewska@roee.pl

Paweł Wiśniewski
Prezes Zarządu

Zapytanie o cenę (PDF)
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu Zamówienia (PDF)