Zapytanie ofertowe na Usługi kompleksowego przygotowania, obsługi oraz funkcjonowania ośrodków regeneracji dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz świadczących usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych w województwie kujaw

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/4/2021 / Przysiek, dnia 02 kwietnia 2021r.

 

Aktualizacja (06.04.2021)

Załacznik nr 2 – wersja poprawiona

Odpowiedzi na pytania

 

Zapytanie ofertowe

na Usługi kompleksowego przygotowania, obsługi oraz funkcjonowania ośrodków regeneracji dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz świadczących usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych w województwie kujawsko-pomorskim

Dokument Zapytania ofertowego jest rozszerzony o następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia Umowy

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Regionalny Ośrodek Edukacji

Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.

 1. Parkowa 2, Przysiek

87-134 Zławieś Wielka

KRS: 0000370591

NIP: 8792636573

kapitał zakładowy: 19.709.000,00 zł

k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia.

 

 1. Udzielanie zamówienia następuje zgodnie z wewnętrznym Regulaminem wydatkowania środków Zamawiającego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.
 3. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3. Źródła finansowania.

 

 1. Projekt pn. „Organizacja ośrodków regeneracji w celu ograniczania negatywnych skutków Covid-19” jest realizowany w ramach działania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFS.

 

4. Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Wykonawcy zamówienia (Operatora), którego przedmiotem jest realizacja usług kompleksowego przygotowania, obsługi oraz funkcjonowania ośrodków regeneracji dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz świadczących usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych w województwie kujawsko-pomorskim.
 2. Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV zawartych we Wspólnym Słowniku Zamówień:

98340000-8

80500000-9

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
 2. Usługi powinny zostać zrealizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 05 kwietnia 2018r.
  5. Termin wykonania zamówienia.
  1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy: od dnia podpisania Umowy,
  2. Termin zakończenia realizacji Umowy: 28 grudnia 2021 roku.            

   

  Z uwagi na pilny charakter zamówienia umowa z Wykonawcą zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 6.
  • nie podlegają wykluczeniu zgodnie z podstawami określonymi w pkt. 7.

   

  6. Warunki udziału w postępowaniu.

   

  O udzielenie zamówienia może ubiegać się oferent, który spełnia następujące warunki:

  1. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie zamówienia.

   

  Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent:

  1. podpisze oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia pozwalających na prawidłowe wykonanie zamówienia.
  2. w okresie ostatnich 3 lat przed określonym w Zapytaniu ofertowym dniem upływu terminu składania ofert zrealizował minimum 1 usługę zapewnienia noclegu, transportu i wyżywienia dla minimum 200 osób o wartości nie niższej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto oraz 1 usługę szkoleniową dla minimum 200 osób

  wraz z dowodami, że usługi zostały wykonane należycie.

   

  W tym zakresie Zamawiający oczekuje wypełnienia Załącznika do Formularza ofertowego p.n.: „Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia” oraz załączy dowody, że w/w zamówienia zostały wykonane należycie. W razie istnienia uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę oświadczeń własnych w tym zakresie.

   

  1. Znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

   

  Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie będące nieodłącznym elementem Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

   

  1. Posiada zdolności techniczne i zawodowe, w tym osoby zdolne do wykonania zamówienia

   

  Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie będące nieodłączną częścią Formularza ofertowego potwierdzając tym samym, iż posiada zdolności techniczne i zawodowe, w tym dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z określonym przedmiotem zamówienia.

   

  Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych powyżej. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

  1. Podstawy wykluczenia Wykonawców

   

  1. Niniejsze zamówienie nie może zostać udzielone osobom ani podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  2. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  3. Posiadaniu co najmniej 10% akcji lub udziałów,
  4. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  5. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  6. Zamawiający wykluczy z postępowania:
  7. wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
  8. wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazali braku podstaw wykluczenia.
  9. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   1. o którym mowa w  165aart. 181-188art. 189aart. 218-221art. 228-230aart. 250aart. 258lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz.U. z 2019 r.),
   2. charakterze terrorystycznym, o którym mowa w  115 § 20ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
   3. skarbowe,
   4. o którym mowa w  9lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 poz. 769);
  10. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt c) powyżej;
  11. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
  12. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  13. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 369 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
  14. wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

   

  Brak podstaw do wykluczenia wykazują i potwierdzają wykonawca lub wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca lub wykonawcy (w zakresie podmiotu trzeciego – za wyjątkiem przynależności do grupy kapitałowej).

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

 

Etap I – dokumenty wymagane na moment składania ofert:

 

 1. Formularz ofertowy wraz z załącznikami:
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
 4. Wykaz wykonanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wraz z dowodami, że usługi zostały wykonane należycie.
 5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
 7. Oświadczenie Wykonawcy dot. wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

 

Potwierdzenie wpłaty WADIUM w wysokości 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100).

 

Etap II – wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, nie później niż w dniu zawarcia Umowy, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu:

 1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem Umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należnych płatnoś

W przypadku braku złożenia przez oferenta, któregokolwiek z ww. dokumentów dostarczanego w ramach Etapu I lub II lub przedłożenia w ramach tych Etapów dokumentu sporządzonego nieprawidłowo, Zamawiający może wezwać oferenta w formie pisemnej do przedłożenia brakującego lub prawidłowo sporządzonego dokumentu wyznaczając mu w tym celu stosowny termin. W razie nieprzedłożenia brakującego lub prawidłowo sporządzonego dokumentu w wyznaczonym terminie, Zamawiający wykluczy oferenta z udziału w postępowaniu. Ofertę złożoną przez oferenta wykluczonego uważa się za odrzuconą.

 

9.  Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

 

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej,
  w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na wiedzy i doświadczeniu, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 2. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w oryginale zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 3. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa powyżej (za wyjątkiem przynależności do grupy kapitałowej).
 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w ust. 2-3 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
 6. a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 7. b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub sytuację ekonomiczną lub finansową.
 8. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 9. Wykonawca jest uprawniony do korzystania z podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia wyłącznie za pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego i za działania i zaniechania tych podmiotów odpowiada jak za własne.

 

10. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku oferta powinna spełniać poniższe wymagania.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą albo z umowy łączącej podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie.
 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
 4. Każdy z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu.
 5. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa się zgodnie z poniższymi zasadami:

-każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;

-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie.

 1. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wyznaczonym pełnomocnikiem.
 2. Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum.

 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywaniu oświadczeń lub dokumentów.

 

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w formie pliku .pdf lub.doc) na adres e-mail: k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl.

 

12. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści Zapytania ofertowego.

 

 1. Pytania do zapytania ofertowego można kierować pisemnie lub na adres mailowy: k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl
 2. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zadane pytania.
 3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących niniejszego zapytania.

13. Opis sposobu przygotowania ofert.

 

 1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do zapytania ofertowego Formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3. Oferty złożone na innych formularzach zostaną odrzucone i nie będą podlegać ocenie.
 2. Kompletna oferta powinna składać się z formularza ofertowego wraz z wszystkimi dokumentami, o których mowa w pkt. 8. Etap I Zapytania.
 3. W formularzu ofertowym należy przedstawić podlegające ocenie jako kryteria oceny ofert:

–  cenę brutto w PLN za realizację zamówienia. Oferowana cena brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową za wykonanie przedmiotu umowy i nie może ulec zwiększeniu. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz koszty, jakie poniesie oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena przedstawiona w ofercie musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie będzie mieć charakter ceny zryczałtowanej obowiązującej do końca trwania umowy,

 1. Wszystkie pola Formularza ofertowego muszą być uzupełnione.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
 4. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
 5. Formularz oferty oraz dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę muszą być własnoręcznie podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny i zawierać co najmniej nazwisko i stanowisko danej osoby. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

10.Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

11.Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej lub elektronicznej tj.:
 2. a) za pomocą poczty, kuriera lub też osobiście na adres: Biuro Projektu Regionalnego    Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, Przysiek,        87-134 Zławieś Wielka.
 3. b) elektronicznie – na adres k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl.

Oferty złożone w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu z podaniem dokładnego adresu Wykonawcy oraz informacją „OFERTA Ośrodki regeneracji. Nie otwierać przed 07.04.2021 r. przed godz. 12:00.

 1. Zamawiający, poza innymi przypadkami wskazanymi w Zapytaniu, odrzuci ofertę:
 2. a) której treść nie odpowiada wymogom określonym w zapytaniu ofertowym, w tym w odniesieniu, do której nie wniesiono wadium,
 3. b) niekompletną, której braków Wykonawca nie uzupełnił,
 4. c) złożoną po terminie,
 5. d) złożoną przez oferenta nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu,
 6. e) złożoną z rażąco niską ceną,
 7. f) której cena przekracza wartość przeznaczoną w budżecie projektu na wykonanie zadania – w zakresie w jakim Zamawiający nie podejmie decyzji o zwiększeniu środków, które mogą być przeznaczone na realizację zamówienia.

Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

 

14. Wymagania dotyczące wadium.

 

 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200.000 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonym w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
 2. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu.
 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze 07 1140 2088 0000 3722 4500 1001 prowadzony przez – mBank S.A Oddział Korporacyjny w Toruniu, z dopiskiem „Wadium – Ośrodki regeneracji”
 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy o którym mowa w punkcie 3 przed terminem składania ofert określonym w pkt. 15. pkt. 1.
 5. Zamawiający zatrzyma wadium w następujących przypadkach:
 6. a) Jeżeli Wykonawca nie złożył uzupełnienia treści oferty na wezwanie Zamawiającego lub nie wyraził zgody na poprawienie innej omyłki, co powodowało brak możliwości wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej;
 7. b) Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;
 8. c) Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 9. Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, za wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy albo zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile Wykonawca złoży taki wniosek.

 

15. Miejsce oraz termin składania ofert oraz och otwarcia.

 

 1. Termin składania ofert: 07.04.2021 r. godz. 12:00.
 2. Ofertę należy przesłać:
 3. a) za pomocą poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Biuro Projektu Regionalnego    Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, Przysiek,      87-134 Zławieś Wielka.
 4. b) elektronicznie – na adres k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl.

Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 1. Oferty złożone w wersji pisemnej (papierowej) po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez ich otwierania.
 2. Przed terminem składania ofert Wykonawcy powinni sprawdzić ponownie zawartość dokumentów umieszczonych na stronie internetowej, na której opublikowano postępowanie w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. W przypadku gdy którakolwiek z ofert będzie wymagała wyjaśnień lub uzupełnień, lub jeśli konieczne będzie skorygowanie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych omyłek w treści oferty, Zamawiający może z własnej inicjatywy skontaktować się z wykonawcą, jednak kontakty te nie mogą spowodować istotnych zmian w warunkach oferty.
 4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie treści złożonej oferty, w szczególności jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub o 30% od średniej arytmetycznej cen (wartości brutto) wszystkich formalnie złożonych ofert.
 5. Wyjaśnienia winny być przedstawione przez Wykonawcę w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie wynikającym z przepisów prawapracy
  i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie oraz oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówieniadostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm). Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wystarczających wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16. Termin związania ofertą.

 

Oferent jest związany swoją ofertą na czas 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie kierował się następującym kryterium:

 1. a) 100% cena brutto (wskazana na formularzu ofertowym cena brutto)cena minimalna ze złożonych ofert
  —————————————————— x 100 (waga kryterium cena)
  cena oferty badanej

 

Cena minimalna ze złożonych ofert oraz cena oferty badanej będą wyliczane w ten sposób, że Zamawiający dokona zsumowania cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą sumę cen jednostkowych, Zamawiający wezwie wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

 

Z oferentem, który uzyskał największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym Zapytaniu, zgodnie z załączonymi Istotnymi postanowieniami umowy, na podstawie których Zamawiający przygotuje wzór Umowy.

 

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z  Opisu przedmiotu zamówienia, niniejszego Zapytania ofertowego, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

 

Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za realizację całości przedmiotu zamówienia.

18. Udzielenie zamówienia.

 

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. Wybranemu oferentowi Zamawiający wskaże miejsce oraz termin podpisania Umowy w sprawie zamówienia. Umowa zostanie zawarta zgodnie z Istotnymi postanowieniami Umowy stanowiącymi Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
 3. W przypadku, gdyby oferent, którego oferta została wybrana, uchylał się od zawarcia umowy lub niemożliwe byłoby wynegocjowanie z nim warunków umowy spełniających wymagania zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała kolejną najwyższą ocenę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert (bez podania przyczyny zamknięcia postępowania) na każdym etapie postępowania, w tym po terminie złożenia ofert.
 5. O zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich oferentów, którzy złożyli ofertę w postępowaniu.
 6. W przypadku zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert oferentom nie przysługują żadne roszczenie względem Zamawiającego.

 

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 

 1. Wykonawca przed zawarciem umowy, na wezwanie Zamawiającego, poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy.
 2. W przypadku, kiedy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani oni będą przed podpisaniem umowy, przedłożyć do wglądu Zamawiającemu umowę, o której mowa w pkt. 8 ppkt. 1 (Etap II) Zapytania.

 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych, 00/100) w formie pieniężnej.
 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy (niezależnie czy roszczenia te wynikają z umowy, czy z przepisów prawa), w tym zapłaty kar umownych.
 3. Zabezpieczenie musi być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia Umowy w pełnej wysokości.
 4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
 6. Po prawidłowym zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Operatorowi zostanie zwrócone zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od daty zakończenia Umowy.
 7. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z formy pieniężnej opisanej w ust. 1 powyżej na zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana za pisemną pod rygorem nieważności zgodą Zamawiającego i z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.
 8. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi spełniać łącznie następujące warunki:
  1. gwarancja musi zabezpieczać cały okres wykonywania umowy;
  2. treść gwarancji musi zapewniać Zamawiającemu płatność na pierwsze żądanie;
  3. gwarancja musi być nieodwołalna i bezwarunkowa;
  4. prawem rządzącym gwarancją musi być prawo polskie.
 9. Treść gwarancji podlega uprzedniemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno zostać zwrócone przez zwrot dokumentu zabezpieczenia, nie później niż w 30 dni po prawidłowym zakończeniu realizacji Umowy.
 11. Gdy Wykonawca złoży zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu, w przypadku wydłużenia okresu wykonywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wydłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

 

21. Istotne postanowienia Umowy.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją:

 1. Warunków określonych w niniejszym Zapytaniu,
 2. Opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się we wszystkich dokumentach związanych z niniejszym postępowaniem i udostępnionych przez Zamawiającego,
 3. Istotnych postanowień umowy stanowiących Załącznik nr 3 do Zapytania. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje negocjacji Istotnych postanowień umowy po wyborze Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści Istotnych postanowień umowy w toku postępowania w trybie zadawanych pytań.

 

22. Zmiany postanowień zawartej umowy.

 

 1. Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia mogą zostać dokonane za zgodą obu Stron zawartej umowy, poprzez zawarcie aneksu do umowy – forma pisemna pod rygorem nieważności.

 

23. Postanowienia końcowe.

 

 1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:

http://bip.daglezja.turystyka.pl/

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków Zapytania ofertowego. Oferenci, którzy złożyli oferty przed wprowadzeniem zmian zostaną poinformowani o tym fakcie i będą mieli prawo do wycofania oferty i złożenia jej ponownie zgodnie z wprowadzonymi zmianami lub wprowadzenie zmian do złożonych ofert.
 2. Złożone oferty oraz załączniki nie podlegają zwrotowi.
 3. Zamawiający przewiduje fakturowanie zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

 

24. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka, inspektor ochrony danych osobowych u Zamawiającego nie został wyznaczony,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem na usługi kompleksowego przygotowania, obsługi oraz funkcjonowania ośrodków regeneracji dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz świadczących usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych w województwie kujawsko-pomorskim; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:

– ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;

-weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, a także specjalistycznym podmiotom, realizującym kontrole i audyty w celu prawidłowej realizacji zadań objętych Projektem. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania oraz 3 lata po upływie tego terminu. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
 3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
 4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 5. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Aktualizacja:

Przysiek, dnia 08.04.2021 r.

Zamawiający:

Regionalny Ośrodek Edukacji

Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.

 1. Parkowa 2, Przysiek

87-134 Zławieś Wielka

KRS: 0000370591

NIP: 8792636573

kapitał zakładowy: 19.709.000,00 zł

projekty@roee.pl

 

Do:

Wszyscy Wykonawcy

 

 

dotyczy: postępowania na Usługi kompleksowego przygotowania, obsługi oraz funkcjonowania ośrodków regeneracji dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz świadczących usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych w województwie kujawsko-pomorskim

 

Informacja o wyniku postępowania

 

Zamawiający informuje Wykonawców, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych z dnia 21 grudnia 2020 roku w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości na Usługi kompleksowego przygotowania, obsługi oraz funkcjonowania ośrodków regeneracji dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz świadczących usługi społeczne w warunkach epidemiologicznych w województwie kujawsko-pomorskim została złożona 1 oferta przez:

 

Konsorcjum:

 1. Panem Dawidem Stramowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą DIAGNOSERW Dawid Stramowski, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Reginy, nr 19, 05-084 Leszno, adres do doręczeń: ul. Gimnazjalna, nr 4, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 5581530698

oraz

Panią Iwoną Wencką – Stramowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka-Stramowska TRAINING HOUSE, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Reginy, nr 19, 05-084 Leszno, adres do doręczeń: ul. Gimnazjalna, nr 4, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 5272312012

prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej NESTARTO Dawid Stramowski Iwona Wencka – Stramowska,  NIP: 5581859671 REGON: 341207040, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Reginy, nr 19, 05-084 Leszno, adres do doręczeń: ul. Gimnazjalna, nr 4, 89-100 Nakło nad Notecią, zwanymi łącznie ,,Liderem”

oraz

 

 1. Panią Iwoną Wencką – Stramowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Iwona Wencka-Stramowska TRAINING HOUSE, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Reginy, nr 19, 05-084 Leszno, adres do doręczeń: ul. Gimnazjalna, nr 4, 89-100 Nakło nad Notecią, NIP 5272312012, zwaną ,,Członkiem Konsorcjum”

 

na łączną kwotę brutto 5 876 000,00 zł.

 

Zamawiający informuje, że po badaniu i ocenie ofert wybrał powyższą ofertę do realizacji przedmiotowego zamówienia. Wykonawca ten spełnił wszystkie stawiane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu i zaoferował najkorzystniejszą cenę.

 

Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy jednocześnie przypominając postanowieniach Zapytania ofertowego tj. o formalnościach jakie powinny być spełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

 

 

Paweł Wiśniewski

Prezes Zarządu