Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej

  Zamawiający:

  Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Przysieku przy ul. Parkowej 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka

  Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków ochrony indywidualnej

  Część pierwsza: maseczki jednorazowe (wyrób medyczny)

  Część druga: rękawice jednorazowe (wyrób medyczny)

   

  1. Nazwa i adres Zamawiającego.

   

  Regionalny Ośrodek Edukacji

  Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.

  1. Parkowa 2, Przysiek

  87-134 Zławieś Wielka

  KRS: 0000370591

  NIP: 8792636573

  kapitał zakładowy: 19.709.000,00 zł

   

  Imię i nazwisko oraz e-mail kontaktowy osoby upoważnionej do udzielania informacji dotyczącej zapytania: Katarzyna Wilczyńska, email: k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl

   

  2. Tryb.

   

  1. Podstawa prawna zastosowanego trybu zaproszenia do składania ofert oraz wyłączenia stosowania przepisów Wytycznych z dnia 21.12.2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 dotyczących zasady konkurencyjności:
  2. Sekcja 6.5. pkt. 7 lit. d) w/w Wytycznych.

  Zgodnie z powyższym, Zamawiający może nie stosować przepisów dotyczących zasady konkurencyjności ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.

  1. Sekcja 6.5. pkt. 7 lit. e) w/w Wytycznych.

  Zgodnie z powyższym, Zamawiający może nie stosować przepisów dotyczących zasady konkurencyjności w przypadku zamówień, do których ma zastosowanie zasada konkurencyjności, ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w sekcji 6.5.2 pkt 10.

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 491).
  2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2095)

   

  1. Celem niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty jest zawarcie umowy na dostawę środków ochrony indywidualnej – wyrobów medycznych (Część pierwsza: maseczki jednorazowe; Część druga: rękawice jednorazowe).
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu, mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.
  3. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

   

  3. Źródła finansowania.

   

  Zamówienie jest objęte dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020) współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

  4. Opis przedmiotu zamówienia.

   

  1. Dostawa środków ochrony indywidualnej zgodnie z ilościami i parametrami określonymi w Załączniku nr 1.
  2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcy.
  3. Zamawiający przewiduje dostawy zamówienia partiami.
  4. Płatności z tytułu zamówienia będą realizowane po każdorazowej dostawie w ramach zamówienia, w odniesieniu do dostarczonej partii.

   

   5. Termin wykonania zamówienia.

  1. Termin rozpoczęcia realizacji Umowy: od dnia podpisania Umowy
  2. Termin zakończenia realizacji Umowy: do 15 stycznia 2022 r.

   

  Zamówienie ma pilny charakter (zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania zamówienia) z uwagi na konieczność zapewnienia gminom, domom pomocy społecznej, niepublicznym ZOL/ZPO, schroniskom, noclegowniom, komendzie wojewódzkiej policji oraz komendzie wojewódzkiej straży pożarnej niezbędnych środków ochrony indywidualnej do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

   6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

  1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
  2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl) z zastrzeżeniem ust. 3.
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej lub pisemnej, tj.
  4. a) na adres e-mail: wilczynska@daglezja.turystyka.pl;
  5. b) za pomocą poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka;
  6. Oferty złożone w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu z podaniem dokładnego adresu Wykonawcy oraz informacją „OFERTA – środki ochrony indywidualnej. Nie otwierać przed 02.12.2021 r. przed godz. 15.00.
  7. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) powyżej lub wpływu do Zamawiającego wiadomości e-mail zawierającej ofertę na wskazany adres e-mail – w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a) powyżej.

   

  7. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści Zapytania ofertowego.

   

  Pytania do zapytania ofertowego można kierować pisemnie lub na adres mailowy: k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl do terminu wskazanego w ust. 8.

   8. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

   

  1. Termin składania ofert cenowych: 2 grudnia 2021 r. godz. 15:00.
  2. Ofertę należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. ul. Parkowa 1, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
  3. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą w zakresie złożonej oferty w obszarze ceny oraz doprecyzowania warunków dostarczenia środków ochrony indywidualnej. Negocjacje mogą zostać przeprowadzone nie później niż do 7 grudnia 2021 roku. Negocjacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość lub bezpośrednio (z zachowaniem wszelkich zaleceń sanitarno – epidemiologicznych), a po ich zakończeniu – o ile zostaną ustalone inne warunki niż w złożonej ofercie wstępnej – Wykonawca zostanie poproszony o złożenie oferty ostatecznej z uwzględnieniem warunków ustalonych podczas negocjacji.
  4. Do złożenia oferty ostatecznej zapisy niniejszego Zaproszenia stosuje się. Zamawiający ustali termin złożenia przez Wykonawcę oferty ostatecznej przypadający nie później niż 3 dni po zakończeniu negocjacji, o których mowa w ust. 3.

  9. Opis sposobu przygotowania oferty.

   

  1. Ofertę należy przedstawić na załączonym do niniejszego Zaproszenia Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2.
  2. Wszystkie pola formularza ofertowego muszą być uzupełnione; w przypadku gdy oferent składa ofertę tylko na jedną część zamówienia, tabelę oraz informację cenową dotyczącą drugiej części zamówienia należy przekreślić.
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej:

  1) część pierwsza – dostawa maseczek jednorazowych,

  2) część druga – dostawa rękawic jednorazowych.

  Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę na jedną albo dwie części zamówienia.

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
  2. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
  3. Formularz ofertowy musi być własnoręcznie podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny i zawierać co najmniej nazwisko i stanowisko danej osoby. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

  7.Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.

  8.Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

  9 .Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  1. Oferent jest związany swoją ofertą na czas 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  10. Projekt umowy.

   

  Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją:

  1. Warunków określonych w niniejszym Zaproszeniu,
  2. Opisu przedmiotu zamówienia znajdującego się we wszystkich dokumentach związanych z niniejszym Zaproszeniu.
  3. Wzór umowy zostanie przedstawiony Wykonawcy do podpisu po wyborze Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje negocjacji Wzoru umowy. Zamawiający dopuszcza wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści Wzoru Umowy w toku postępowania w trybie zadawanych pytań lub negocjacji, o których mowa w pkt. 8 ppkt. 3 niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty.

  11. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka, inspektor ochrony danych osobowych u Zamawiającego nie został wyznaczony,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę środków ochrony indywidualnej; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z pkt. 5 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:

  – ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;

  -weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020, a także specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WKP 2014-2020 oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WKP 2014-2020 w celu prawidłowej realizacji zadań objętych Projektem. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania oraz 3 lata po upływie tego terminu. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
  3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
  4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  5. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  1. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

                                                                                           Paweł Wiśniewski

  Prezes Zarządu

   

   

   

  Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

   

   

  CZĘŚĆ PIERWSZA – MASECZKI JEDNORAZOWE

   

  Liczba sztuk: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy)

   

  Maseczki jednorazowe, wyrób medyczny

   

  Wymagania:

  • zgodność z normami:
   • PN-EN 14683:2006- Maski chirurgiczne — Wymagania i metody badania (lub odpowiednio EN 14683:2019)
  • deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
  • oznakowanie znakiem CE
  • maseczka:
  • ma być wykonana z trójwarstwowej włókniny,
  • ma być wiązana z tyłu na troki lub posiadać gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy,
  • w części środkowej ma posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody,
  • w jednej krawędzi ma posiadać wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania,
  • rozmiar maseczki „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm.

   

  Dopuszczalne pakowanie w opakowania zbiorcze.

   

  CZĘŚĆ DRUGA – RĘKAWICE JEDNORAZOWE

   

  Liczba par: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy)

   

  Rękawice jednorazowe, wyrób medyczny

   

  Wymagania:

  • zgodność z normami:
  • PN-EN 455-1:2004 – Rękawice medyczne do jednorazowego użytku — Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455 – 1 : 2000);
   • PN-EN 455-2+A2:2013-06 – Rękawice medyczne jednorazowego użytku — Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 455-2:2009+A2:2013);
   • PN-EN 455-3:2007 – Rękawice medyczne jednorazowego użytku — Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006)
   • PN-EN 455-4:2010 – Rękawice medyczne do jednorazowego użytku — Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio EN 455-4:2009)
  • deklaracja zgodności  na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
  • oznakowanie znakiem CE
  • rękawice nitrylowe
  • rozmiary M oraz L

   

  Dopuszczalne pakowanie w opakowania zbiorcze.

   

   

   

  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

   

   

   

  ………..…………………………………… ……….…………………………….……
  (pieczęć firmowa oferenta) (miejscowość, data)
     

   

   

  OFERTA

   

   

  Dane dotyczące Zamawiającego:

   

  Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.

  1. Parkowa 2, Przysiek

  87-134 Zławieś Wielka

  NIP: 8792636573, REGON: 340802621

  kapitał zakładowy: 19.709.000,00 zł

  Osoba do kontaktu:

  Katarzyna Wilczyńska

  k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl

   

   

   

   

  Dane dotyczące Oferenta:
  Nazwa (Firma) Oferenta ……………………………………………………………………………
  Adres siedziby ……………………………………………………………………………
  Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………
  Nr telefonu ……………………………………………………………………………
  E-mail ……………………………………………………………………………
  Nr NIP ……………………………………………………………………………
  Nr REGON ……………………………………………………………………………

   

   

   

  Zobowiązania Oferenta:

   

  Nawiązując do otrzymanego Zaproszenia do złożenia oferty  na dostawę środków ochrony indywidualnej (część pierwsza: maseczki jednorazowe; część druga: rękawice jednorazowe) w ramach projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WKP 2014-2020) współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego,

   

   

  1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

  za cenę ryczałtową w poniższym zakresie rzeczowym objętym Zaproszeniem do złożenia oferty i załączoną do niego dokumentacją:

   

  CZĘŚĆ PIERWSZA – MASECZKI JEDNORAZOWE

   

  Lp. Dostawa środków ochrony indywidualnej (maseczki jednorazowe) Cena jednostkowa netto/brutto Cena łączna netto/brutto
  1. Maseczka jednorazowa (sztuki)    

   

  Cena JEDNOSTKOWA netto  PLN: …………………………………………………….
  słownie: ……………………………………………………………………………………………

  Cena JEDNOSTKOWA brutto PLN…………………………………………………………………………………..

  Słownie ……………………………………………………………………………………………..

   

  Cena ŁĄCZNA netto  PLN: …………………………………………………….
  słownie: ……………………………………………………………………………………………

  Cena ŁĄCZNA brutto PLN…………………………………………………………………………………..

  Słownie ……………………………………………………………………………………………..

   

  CZĘŚĆ DRUGA – RĘKAWICE JEDNORAZOWE

   

   

  Lp. Dostawa środków ochrony indywidualnej (rękawice jednorazowe) Cena jednostkowa netto/brutto Cena łączna netto/brutto
  1. Rękawice jednorazowe (pary)    

   

  Cena JEDNOSTKOWA netto  PLN: …………………………………………………….
  słownie: ……………………………………………………………………………………………

  Cena JEDNOSTKOWA brutto PLN…………………………………………………………………………………..

  Słownie ……………………………………………………………………………………………..

   

  Cena ŁĄCZNA netto  PLN: …………………………………………………….
  słownie: ……………………………………………………………………………………………

  Cena ŁĄCZNA brutto PLN…………………………………………………………………………………..

  Słownie ……………………………………………………………………………………………..

   

   

  Składając ofertę w ww. postępowaniu, oświadczam/y, że:

   

  1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
  2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania);
  3. Posiadam potencjał kadrowy niezbędny do realizacji zamówienia;
  4. Posiadam potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia;
  5. Zapoznałem się warunkami niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty oraz uznaję się za związanego określonymi w nich warunkami i zasadami postępowania i nie wnoszę żadnych uwag ani zastrzeżeń;
  6. Oświadczam, że w całości i bez zastrzeżeń akceptuję warunki zawarte we wzorze Umowy będącej częścią składową Zaproszenia do złożenia oferty i zobowiązuję się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy zgodnie z jej treścią, na warunkach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
  7. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wskazaniami określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz w terminach w nim opisanych;
  8. Pozostaję związany ofertą w terminie 60 dni od upływu terminu złożenia oferty.
  9. Znane są mi przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami;
  10. Zachowam wymagane kryteria środowiskowe przy realizacji zamówienia;
  11. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
  12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy
   w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia;
  13. Kompletna oferta zawiera ………… zapisanych i kolejno ponumerowanych stron;
  14. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są zgodne z prawdą.

   

   

   

  …………………………………………… ……………………………………………
                   Miejscowość i data               Podpis i/lub pieczęć