Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę 100 domków holenderskich

Zamawiający: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku przy ul. Parkowej 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka

Wszyscy Wykonawcy

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

Regionalny Ośrodek Edukacji

Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.

Parkowa 2, Przysiek

87-134 Zławieś Wielka

KRS: 0000370591

NIP: 8792636573

kapitał zakładowy: 21 861 000,00 zł

Imię i nazwisko oraz e-mail kontaktowy osoby upoważnionej do udzielania informacji dotyczącej Zaproszenia: Mariusz Moczulski, email: administracja@daglezja.turystyka.pl

2. Tryb.

Celem niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty jest pozyskanie informacji cenowej na dostawę stu (100) domków holenderskich.

 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu, mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Oferowane domki holenderskie:

 • Mogą być używane lub nowe,
 • Muszą być sprawnie technicznie,
 • Zbudowane na ramie stalowej (lub z podobnego materiału),
 • Domki wyposażone w izolację ścian (domki będą wykorzystywane całorocznie),
 • Muszą zapewniać możliwość zakwaterowania co najmniej 4 osób (Zamawiający przewiduje zakwaterowanie około 4-6 osób w domku), wymiary domku minimum ok. 7 m x 2,5 m,
 • Muszą być wyposażone w: Instalację elektryczną, instalację ogrzewania elektrycznego, pełną instalację hydrauliczną/wodno-kanalizacyjną, zamawiający nie dopuszcza możliwości występowania instalacji gazowej w domku, wentylację grawitacyjną, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, podłogi wyłożone wykładziną PCV lub z podobnego materiału.
  • Rozkład pomieszczeń oraz ich wyposażenie ma obejmować co najmniej:
  1. salon, sypialnię – wyposażone łącznie w: stół z krzesłami, łóżka z materacami dla minimum 6 osób łącznie, szafki, drzwi,
  2. aneks kuchenny lub kuchnię – wyposażoną w meble kuchenne, zlewozmywak z baterią zlewozmywakową z podłączeniami, kuchenkę elektryczną z podłączeniami, lodówkę,
  3. łazienkę z WC (pomieszczenie WC może być oddzielne) – wyposażoną w szafki łazienkowe, kabina natryskowa z słuchawką i wężem prysznicowym, umywalka z baterią, toaleta wraz z niezbędnymi podłączeniami do mediów, przepływowy podgrzewacz wody, drzwi.
  4. Wszystkie zainstalowane w domkach sprzęty, wyposażenie, podłączenia do mediów muszą być w pełni sprawne, czyste i bez uszkodzeń.
  5. Domki muszą być gotowe do zamieszkania.
  6. Zamawiający zapewni doprowadzenie mediów do domków.
  7. Do oferty należy dołączyć zdjęcia oferowanych domków holenderskich (wewnątrz i na zewnątrz).
  8. Wykonawca udzieli minimum 12- miesięcznej gwarancji na domki.
  9. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu na teren wskazany przez Zamawiającego oraz ich montażu.

  Zamówienie ma pilny charakter.

  4. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

   

  1. Termin składania ofert cenowych: 03.2022 r. godz. 12.00.
  2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: administracja@daglezja.turystyka.pl .
  3. Ofertę należy przedstawić na załączonym do niniejszego Zaproszenia Formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
  4. Wszystkie pola formularza ofertowego muszą być uzupełnione.
  5. Oferta może być wypełniona komputerowo lub czytelnym pismem ręcznie.
  6. Formularz ofertowy musi być własnoręcznie podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny i zawierać co najmniej nazwisko i stanowisko danej osoby. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo – w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
  7. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane własnoręcznie i opatrzone datą przez osobę/osoby podpisujące ofertę.
  8. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.
  9. Oferent jest związany swoją ofertą na czas 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
  10. Pytania do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty można kierować pisemnie lub na adres mailowy: administracja@daglezja.turystyka.pl do upływu terminu składania ofert.

             

     8. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka, inspektor ochrony danych osobowych u Zamawiającego nie został wyznaczony,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na dostawę domków holenderskich; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO zgodnie z pkt. 5 /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:

  – ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;

  -weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.

  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym podmiotom, realizującym kontrole lub audyty. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania oraz 3 lata po upływie tego terminu. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
  3. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zaproszenia do złożenia oferty – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
  4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  5. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  1. Nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

   

  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

   

   

   

  ………..…………………………………… ……….…………………………….……
  (pieczęć firmowa oferenta) (miejscowość, data)
     

   

   

  OFERTA CENOWA

   

  Dane dotyczące Zamawiającego:

   

  Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.

  1. Parkowa 2, Przysiek

  87-134 Zławieś Wielka

  NIP: 8792636573, REGON: 340802621

  kapitał zakładowy: 21 861 000,00 zł

  Osoba do kontaktu:

  Mariusz Moczulski

  administracja@daglezja.turystyka.pl

   

  Dane dotyczące Oferenta:
  Nazwa (Firma) Oferenta ……………………………………………………………………………
  Adres siedziby ……………………………………………………………………………
  Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………
  Nr telefonu ……………………………………………………………………………
  E-mail ……………………………………………………………………………
  Nr NIP ……………………………………………………………………………
  Nr REGON ……………………………………………………………………………

   

   

  Nawiązując do Zaproszenia do złożenia oferty  na dostawę domków holenderskich

   

   

  1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

  za cenę ryczałtową w poniższym zakresie rzeczowym objętym Zaproszeniem do złożenia oferty i załączoną do niego dokumentacją:

   

   

  Dostawa domków holenderskich

  Ilość oferowana przez Wykonawcę

   

   

   

  Cena jednostkowa netto/brutto*

   

   

  Cena łączna netto/brutto*

   

   

  Uwagi

  Domki holenderskie

   

   

   

   

     
                                                         Razem:      

  * Jeżeli cena każdego oferowanego domku jest inna proszę o jej wskazanie osobno dla każdego domku

   

  Składając ofertę w ww. postępowaniu, oświadczam/y, że:

   

  1. Jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi;
  2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia i posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania);
  3. Posiadam potencjał kadrowy niezbędny do realizacji zamówienia;
  4. Posiadam potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia;
  5. Znane są mi przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego i gospodarki odpadami;
  6. Zachowam wymagane kryteria środowiskowe przy realizacji zamówienia;
  7. Zaoferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia;
  8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy
   w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia;
  9. Kompletna oferta zawiera ………… zapisanych i kolejno ponumerowanych stron, w tym zdjęcia oferowanych domków.
  10. Uwagi:

  …………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………..

   

   

   

   

  …………………………………………… ……………………………………………
                   Miejscowość i data                           Podpis i/lub pieczęć