Zamawiający zaprasza do złożenia Informacji cenowej na realizację robót budowlanych polegających na budowie Centrum logistyczno-wystawienniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Przysieku oraz wyposażeniem Centrum

Przysiek, dnia 20 maja 2021 r.           

Zamawiający: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku przy ul. Parkowej 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu  VII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370591

NIP 8792636573

REGON 34080262

kapitał zakładowy 19.709.000 zł

Imię i nazwisko oraz e-mail kontaktowy osoby upoważnionej do udzielania informacji dotyczącej Zapytania: Katarzyna Wilczyńska, email: k.wilczynska@daglezja.turystyka.pl

Zapytanie o cenę prowadzone w celu oszacowania wartości zamówienia

 

 1. Przedmiot zapytania

 

Zamawiający zaprasza do złożenia Informacji cenowej na realizację robót budowlanych polegających na budowie Centrum logistyczno-wystawienniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Przysieku oraz wyposażeniem Centrum.

Celem niniejszego Zapytania jest dokonanie rozeznania rynku przez Zamawiającego i oszacowanie wartości zamówienia, poprzez pozyskanie informacji o cenach obowiązujących na rynku bezpośrednio od Wykonawców potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem zamówienia, którego przedmiot określono poniżej.

Celem niniejszego Zapytania nie jest jeszcze wybór wykonawcy.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowalnych polegających na budowie centrum logistyczno-wystawienniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Przysieku oraz wyposażeniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

Dokumentacja techniczna dotycząca robót budowlanych, w tym decyzja z dn. 09.02.2021r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,

Projekt budowlany umieszczony pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1FhVO_36dRP_2Pgozh9zmBj4L_kVgTd2r?usp=sharing.

Lista wyposażenia wraz z opisem.

Termin realizacji umowy: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Miejsce i termin składania Informacji cenowych

 

Informacje cenowe należy składać w formie pisemnej (przesyłka pocztą, kurierem lub też dostarczyć osobiście) na adres Biuro Projektu Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o., ul. Parkowa 1, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka lub w formie dokumentowej na adres e-mail: wilczynska@daglezja.turystyka.pl do upływu terminu wskazanego w ust. 2 poniżej.

Informacje cenowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2021 roku do 12.00

Datą złożenia Informacji cenowej jest dzień i godzina wpływu do Zamawiającego.

Informacja cenowa powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wynikającą z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie danej osoby.

Podana Informacja cenowa musi być podana z dokładnością do jednego grosza i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonywaniem umowy.

 

 1. Uwagi końcowe

 

Powyższe Zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych, nie jest również ogłoszeniem przetargu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i pozyskanie Informacji cenowej na realizację robót budowalnych polegających na budowie centrum logistyczno-wystawienniczego wraz z zagospodarowaniem terenu w Przysieku oraz wyposażeniem.

Zapytanie o cenę w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z uzyskanych Informacji cenowych i wyboru wykonawcy.

 

 1. Załączniki

 

Dokumentacja techniczna dotycząca robót budowlanych, w tym decyzja z dn. 09.02.2021r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,

Projekt budowlany umieszczony pod linkiem https://drive.google.com/drive/folders/1FhVO_36dRP_2Pgozh9zmBj4L_kVgTd2r?usp=sharing.

Lista wyposażenia wraz z opisem.

 

 1. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. Parkowa 2, Przysiek, 87-134 Zławieś Wielka, inspektor ochrony danych osobowych u Zamawiającego nie został wyznaczony,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem Zapytanie o cenę prowadzone w celu oszacowania wartości zamówienia.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, a także specjalistycznym podmiotom, realizującym kontrole i audyty Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji zadań objętych projektem, w tym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania oraz 5 lat po upływie tego terminu. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących wynika z udziału w postępowaniu Zapytanie o cenę prowadzone w celu oszacowania wartości zamówienia – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania;
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 7. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.