Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju

Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstał 17.11.2010 roku. Siedzibą spółki jest miejscowość Przysiek, na terenie gminy Zławieś Wielka.

NASZE SERWISY

NASZ CEL

Misją Regionalnego Ośrodka Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. jest wsparcie osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, dzieci i młodzieży oraz osób wykluczonych społecznie. Ważną ideą Ośrodka jest również dążenie do poziomu, w którym obywatele będą świadomi problemów ekologicznych oraz jak ważna jest ochrona gatunków zagrożonych.

 

 

 

REALIZOWANE PROJEKTY

EDUKACJA EKOLOGICZNA I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI W OŚRODKACH EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

WARSZTATY EDUKACYJNE DLA MŁODZIEŻY

KUJAWSKO-POMORSKI OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ I OCHRONY BIORÓŻNORODNOŚCI EKO-CZAR W CZARNYM BRYŃSKU

UTWORZENIE W TORUNIU ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ I KLUBU EKOLOGICZNEGO "ATMOSFERA" ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH PODNOSZĄCYCH ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNĄ MŁODZIEŻY

BUDOWA MAGAZYNU DO PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NA CELE LIKWIDOWANIA I OGRANICZANIA SKUTKÓW KATASTROF NATURALNYCH I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH ORAZ COVID-19 WRAZ Z DZIAŁANIAMI EDUKACYJNYMI

Remont i rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia "Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Wilga" w Górznie - na potrzeby Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz Dziennego Domu Pobytu dla osób niepełnosprawnych w Górznie

REMONT I ADAPTACJA OBIEKTU W PRZYSIEKU- OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ "DAGLEZJA". BUDYNEK SŁUŻY M.IN. DO EDUKACJI EKOLOGICZNEJ DZIECI W WIEKU SZKOLNYM W TYM DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WSPARCIE OSÓB STARSZYCH I KADRY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19, ŁAGODZENIA JEGO SKUTKÓW NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REALIZACJA CELÓW

Inspirowanie, wspomaganie i koordynację wszelkich działań w sferze edukacji ekologicznej

 

Organizowanie różnorodnych imprez, konkursów, festiwali i pokazów mających na celu propagowanie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami, ruchami, firmami polskimi i zagranicznymi celem wsparcia założeń statutowych